Over ALU-PF

Het Alcatel-Lucent Pensioenfonds is het pensioen fonds dat tot 31 december 2011 de pensioenregeling van Alcatel-Lucent en voorgangers uitvoerde. 
De pensioenen zijn daarna per  1 oktober 2015 overgedragen aan het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en de operationele pensioenuitvoering  per 1 september 2016.  Nadat de onderneming de uitvoeringsovereenkomst per 31-Dec-2011 had opgezegd heeft het fonds een rechtszaak tegen de onderneming gevoerd om de schade die hierdoor voor de deelnemers was ontstaan vergoed te krijgen. Op 10 juni 2016 heeft de Hoge Raad (HR) uitspraak gedaan over het beroep in cassatie in de zaak van ons fonds. De HR vernietigde de eerdere uitspraak van het hof in Den Haag. Als gevolg hiervan was de zaak terugverwezen naar het gerechtshof in Amsterdam. Het fonds en de onderneming zijn naar aanleiding hiervan weer in overleg getreden. Dit heeft uiteindelijk in oktober 2017 tot een schikking geleid.  De afwikkeling van de herstelbetalingen is een integraal onderdeel van de schikking en deze zullen nog tot uiterlijk het einde van het herstelplan in 2023 doorlopen. De ontvangen middelen zullen dan ook worden overgedragen naar PME. Met deze middelen zullen de pensioenen dan worden verhoogd. Nadat dit allemaal is afgewikkeld kan het fonds worden ontbonden.

We zijn nu een fonds in liquidatie zonder pensioenafspraken. Het bestuur is vanaf het moment dat het fonds in liquidatie is gegaan op 21 september 2015 overgegaan in het College van vereffenaars. Het College heeft de taken van het Bestuur overgenomen.   Voor het gemak zal op de website gesproken worden over bestuur i.p.v College van Vereffenaars.
De doelstelling van het College is  om de liquidatie op een efficiënte en correcte wijze af te ronden. 
De samenstelling van het College zal gedurende de tijd nodig voor de afronding, behalve door aftreden, niet veranderen. Alleen als er een onwerkbaar minimum wordt bereikt zullen er nog verkiezingen worden georganiseerd of nieuwe leden worden benoemd door de onderneming of ondernemingsraad. De onderneming is nu de rechtsopvolger van Alcatel-Lucent, Nokia Solutions & Networks Nederland BV

PERSONALIA COLLEGE VAN VEREFFENAARS (vanaf 21 september 2015)

Bestuur:
Benoemd door de ondernemingBenoemd door de ondernemingsraad
Voorzitter:J. KoenheinSecretaris:F.J.M. Musters
Lid:M.s. van Beek
K. Lustig
J.P.S. Wijthoff
Lid:R.N. Dröge
Gekozen door de gepensioneerden
Lid:J.W. Thurkow
J.T. van Leerdam
Dagelijks bestuur:J. Koenhein
F.J.M. Musters,
tevens voorzitter
Administratie:C.W. Zeeman, gevolmachtigdeCompliance Officer:M. Huntjens
Accountant:KPMG Accountants N.V.
Certificerend Actuaris:Actuarieel Adviesbureau
Confident B.V.
H.J. Bets AAG
Verantwoordingsorgaan:
Namens de ondernemingC. de Boer
Gekozen door de gepensioneerden:J. Leguijt
P. Sebel
W.J. Hoeffnagel
Gekozen door de 'actieven' (Names de gewezen deelnemers, nog in dienst bij de onderneming)S.Braham
Gekozen door de slapers:R.A. Bos